Atverti
Krepšelyje prekių: 0
Krepšelis

Elektroninės parduotuvės www.kidstar.lt

Sąlygos ir taisyklės Nr. KS_2013-09-01

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šios elektroninės parduotuvės KIDSTAR.LT sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės KIDSTAR.LT (toliau – KIDSTAR.LT, Pardavėjas, E-parduotuvė) ir KIDSTAR.LT kliento (toliau – Pirkėjas) dalis. Taisyklės nustato bendrąsias sąlygas ir tvarką Pirkėjui naudojantis, užsakant ir perkant KIDSTAR.LT siūlomas prekes. Pardavėjas veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kaip individuali veikla pagal pažymą nr. 590376, Kaunas, Lietuvos Respublika.
 2. Vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą kainą ir pristatymo išlaidas. Sutarties šalys elgiasi tinkamai ir sąžiningai iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, sutarties sudarymo metu ir po sutarties sudarymo.
 3. Pirkti E-parduotuvėje turi teisę:
 • 3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 • 3.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai nepilnametis, sulaukęs šešiolikos metų, savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
 • 3.3. Juridiniai asmenys.
 1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti E-parduotuvėje pagal šių Taisyklių 3 punktą.
 2. Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, o pateikdamas užsakymą patvirtina savo sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Taisyklėmis ir supranta, kad šiuo atveju prarandama teisė pirkti E-parduotuvėje. E-parduotuvės skiltys „Apmokėjimas“, „Pristatymas“, „Privatumo politika“, „Grąžinimas“ yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.
 3. Pirkėjui užsakant prekes E-parduotuvėje yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su visomis Taisyklėmis. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Pardavėjas dėl to neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos atleidžiamas.
 4. Taisyklės yra saugomos KIDSTAR.LT parduotuvėje ir yra prieinamos Pirkėjui elektronine forma.
 5. KIDSTAR.LT prekybos veikla yra vykdoma Lietuvos Respublikoje. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

II. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

9. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia E-parduotuvėje prekių užsakymą, atlieka apmokėjimą Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais ir gauna KIDSTAR.LT patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas, o apmokėjimas gautas. Pirkėjo pateiktas prekių užsakymas kartu su  šiomis Taisyklėmis tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

10. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles ir kitas E-parduotuvėje esančias sąlygas, nepranešdamas apie tai Pirkėjui. Pirkėjui taikomos tokios Taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu. Pirkėjas supranta šią Pardavėjo teisę, todėl privalo susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.

11. Apie esminius šių Taisyklių pakeitimus ar papildymus Pardavėjas praneša šių Taisyklių X (dešimtame) punkte, kurie įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami E-parduotuvės sistemoje, jeigu nėra nurodyta kitaip. Jeigu po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija ir visais pakeitimais. 

III. Registracija

 1. Pirkti KIDSTAR.LT galima nesiregistravus.
 2. Formuojant užsakymą Pirkėjas turi pateikti savo asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefonas) būtinus užsakymui įvykdyti, t.y. asmens identifikavimui, atsiskaitymui, apskaitos dokumentų formavimui, prekių pristatymui, kontaktams ir kt.
 3. Sekančio apsipirkimo metu, Pirkėjas privalės suvesti visus reikiamus duomenis iš naujo, kadangi ši informacija nėra saugoma prisijungimui.
 4. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už Pirkėjui, Pardavėjui ar tretiesiems asmenims atsiradusią žalą, jeigu Pirkėjas formuojant užsakymą pateikė neteisingus, melagingus, neišsamius duomenis ar jiems pasikeitus neatidėliotinai neinformavo Pardavėjo arba informavo per vėlai, t.y. Pardavėjui jau išsiuntus prekes. Pardavėjas dėl to jokiu atveju neprisiima atsakomybės už atsiradusią žalą.
 5. Pirkėjas yra atsakingas už bet kokius veiksmus E-parduotuvėje atliktus Pirkėjo vardu. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją E-parduotuvėje nurodytais kontaktais, jeigu įtaria, kad tretieji asmenys galėjo pasinaudoti jo duomenimis.

IV. Asmens duomenų tvarkymas

17. Pirkėjas, pateikdamas savo asmens duomenis Pardavėjui, sutinka, kad Pardavėjas kauptų ir tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gavėjo adresas) šiose Taisyklėse numatytais tikslais. Savo sutikimą Pirkėjas patvirtina suformuodamas ir pateikdamas užsakymą. Pirkėjas turi teisę nesutikti ir atsisakyti pateikti savo asmens duomenis suprasdamas, kad tokiu atveju prarandama teisė pirkti E-parduotuvėje.

18. Pardavėjas yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, duomenų valdytojo identifikavimo kodas P5672. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu" ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

19. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos tik Pardavėjas ir išskirtinai jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant KIDSTAR.LT administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, kai tai padaryti yra privaloma.

20. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai, įvesdamas savo elektroninio pašto adresą į laukelį „Naujienų prenumerata“. Pirkėjas bet kada gali atsisakyti gauti reklaminius ar informacinius pranešimus. Tokiu atveju Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

21. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Pirkėjo duomenys šiose Taisyklėse numatytais tikslais saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio pirkimo. Pirkėjo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 2 (dvejus) metus nuo sutikimo tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo. Asmens duomenims tapus nebereikalingiems jų tvarkymo tikslams ar pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, jie bus saugiai sunaikinami.

22. Pirkėjas turi teisę, pateikęs raštišką prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis, gauti informaciją, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ar šių Taisyklių.

V. Prekių kainos ir atsiskaitymo už prekes tvarka

23. Prekių kainos KIDSTAR.LT yra nurodytos Eurais su visais mokesčiais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Pristatymo kaina nėra įskaičiuota į prekės kainą ir yra pridedama atskira eilute formuojant užsakymą pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą ir užsakymo pateikimo momentu galiojančias pristatymo kainas.

24. Pardavėjo siūlomi atsiskaitymo būdai ir išsami atsiskaitymo atlikimo tvarka pateikiama E-parduotuvės skiltyje „Apmokėjimas“, kuri yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

25. Pirkėjas už prekes atsiskaito atlikdamas išankstinį apmokėjimą, t.y. sumoka visą prekės ir siuntimo kainą iki prekių perdavimo jam. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

26. Jeigu Pirkėjas per nustatytus terminus nesumoka kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė sutarties ir Pardavėjas turi teisę sustabdyti pirkimo-pardavimo sutarties vykdymą.

27. Pirkėjui naudojantis elektronine bankininkyste atsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

28. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami E-parduotuvės paslaugomis.

VI. Prekių kokybės garantija

29. Kiekvienos KIDSTAR.LT parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme. Pirkėjas turi galimybę elektroniniu būdu pasiekti reikalingą informaciją, tai prekės kaina, nuotraukos, aprašymas, priežiūros instrukcija, konkrečios prekės pasirinkimo variantai, prekės prieinamumas, t.y. ar prekė yra sandėlyje ir kita. Jeigu Pirkėjas turi bent menkiausių neaiškumų, jis privalo kontaktuoti su Pardavėju ir prieš perkant prekę įsitikinti, kad jos savybės atitinka Pirkėjo suvokimą ir lūkesčius.

30. Pirkėjas supranta, kad E-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

31. Tokie prekės parametrai, kaip matai, medžiagos sudėtis ir pan. nėra tikrinami laikant, kad gamintojo pateikiama informacija yra teisinga.

32. Jeigu Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių kokybės garantiją, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

33. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

34. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, jeigu prekė buvo sugadinta Pirkėjui netinkamai ją naudojant ar nesilaikant prekės priežiūros taisyklių. Tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

VII. Prekių pristatymas

35. KIDSTAR.LT prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pirkėjas pats pasirenka jam tinkamiausią pristatymo būdą ir sutinka mokėti už prekių pristatymo paslaugą Pardavėjo nurodytą mokestį, kuris galioja prekių užsakymo pateikimo momentu. Pristatymo būdai, kainos ir kita išsamesnė informacija pateikiama E-parduotuvės skiltyje „Pristatymas“, kuri yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

 1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą. Tuo atveju, kai Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui užsakyme nurodytu Pirkėjo adresu, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes. Kai Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui į užsakyme nurodytą tam tikrą prekių atsiėmimo punktą, t.y. Lietuvos pašto skyrių, paštomatą ir pan., Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats nurodytoje vietoje per nurodytą laiko tarpą.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jeigu prekė yra išparduota ir Pardavėjas neturi jos sandėlyje arba susiklosčius kitoms nepalankioms aplinkybėms. Tokiu atveju Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui kitą panašią prekę, prieš tai aptarus visas sąlygas su Pirkėju arba privalo grąžinti Pirkėjui visus už tą prekę ir už tos prekės pristatymą iš anksto sumokėtus pinigus. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
 3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes pats, o jeigu to padaryti negali, užsakyme jis turi nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę arba informuoti Pardavėją el. pašto adresu. Pirkėjo ar gavėjo neradus užsakyme nurodytu adresu, Pardavėjas įgyja teisę prekes išduoti bet kuriam kitam užsakyme nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų, kad prekės buvo pristatytos netinkamam asmeniui.
 4. Jei Pardavėjas negali pristatyti prekių Pirkėjui dėl Pirkėjo kaltės ar dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pakartotinai nesiunčia prekių Pirkėjui, o grąžina Pirkėjui pinigus už prekes atskaičius prekių grąžinimo mokestį. Jeigu Pirkėjas papildomai sumoka už prekės pristatymą, Pardavėjas pakartotinai išsiunčia prekes Pirkėjui.
 5. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ar nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 6. Prekių pristatymo ir atsiėmimo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Jeigu siuntos pakuotė yra akivaizdžiai pažeista (sušlapusi, suplyšusi ar pan.), Pirkėjas turi teisę nepriimti siuntos. Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą dalyvaujant kurjeriui ar kitam prekes perdavusiam asmeniui. Jeigu dėl pasirinkto pristatymo būdo nėra galimybės to padaryti (pvz. siunčiant per paštomatus ar pan.), Pirkėjas turi nedelsdamas informuoti Pardavėją raštu ir susitarti dėl tolimesnių veiksmų.
 7. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente be pastabų ir kitaip nepareiškus pretenzijų, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

VIII. Prekių grąžinimas

43. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties nenurodydamas priežasties, kai sutartis sudaryta naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis 2001m. rugpjūčio 17d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo “. Šiuo atveju Pardavėjas grąžina visą sumą už įsigytą prekę Pirkėjui, prekės siuntimo ir grąžinimo išlaidas sutinka apmokėti Pirkėjas.

44. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis, jis turi teisę pakeisti ją analogiška preke, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, Pirkėjas turi teisę per nurodytą terminą grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Ši teisė taikoma nepasinaudojus 44 punkte aprašyta teise ir yra įgyvendinama vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Šiuo atveju Pardavėjas grąžina visą sumą už įsigytą prekę Pirkėjui, jeigu prekė yra grąžinama. Prekės siuntimo, grąžinimo ir pakeistos prekės siuntimo išlaidas sutinka apmokėti Pirkėjas.

45. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir pakeisti ne tą prekę, t.y. jeigu Pirkėjas gavo ne tą prekę, kuri buvo užsakyta ir nurodyta Pirkėjo užsakyme. Pirkėjas privalo pranešti apie tai Pardavėjui raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos. Šiuo atveju grąžinimo ir pakeistos prekės siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

46. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 43, 44, 45 punktuose numatytomis teisėmis tuo atveju, jeigu prekė nebuvo dėvima ar kitaip naudojama, yra tvarkinga, originalioje pakuotėje, su visomis etiketėmis, pilnos komplektacijos, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės, nepraradusi prekinės išvaizdos. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę nelaikomi prekės išvaizdos pakeitimais.

47. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių Taisyklių 44 punkte nurodytų priežasčių negali būti tenkinamas įsigijus kūdikių drabužėlius ir drabužėlių priedus (kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iki 86cm dydžio imtinai), berniukų arba mergaičių apatinius drabužius (marškinius, naktinius marškinius, pižamas, kelnaites ir panašius dirbinius), pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius.

48. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą, nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Šiuo atveju prekių grąžinimo ir pakeistos prekės siuntimo išlaidas padengia Pardavėjas.

49. Grąžinant ar keičiant E-parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą. Kartu su užpildyta forma Pirkėjas privalo pateikti prekės pirkimo–pardavimo dokumentus įrodančius, kad prekė buvo įsigyta šioje E-parduotuvėje (sąskaita faktūra ar kiti pirkimą įrodantys dokumentai). Jeigu Pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė gali būti grąžinama ar keičiama tik Pardavėjui sutikus ir įsitikinus, kad prekė buvo parduota KIDSTAR.LT.

50. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių grąžinimo dienos. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Atkreiptinas dėmesys, kad pirkdamas dovanų kuponą Pirkėjas sutinka jog kuponas yra negrąžinimas ir patvirtina tai kupono užsakymo metu.

51. Prekių grąžinimo tvarka aprašyta E-parduotuvės skiltyje „Grąžinimas“, kuri yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

IX. Baigiamosios nuostatos

52. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais ir surašytos lietuvių kalba. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

53. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

54. Kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

55. Jeigu E-parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

56. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

57. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia į Pardavėjo elektroninį paštą arba susisiekia nurodytu telefonu +370 680 40050.

X. Esminiai Taisyklių pakeitimai, papildymai ir įsigaliojimo data.

Naujų pakeitimų nėra.

Naujienų prenumerata
Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų
Mus rasite
Kontaktai
+370 680 40050
info.kidstar.lt@gmail.com
Visos teisės saugomos. © 2019